SPSCHB

Škola udržitelného rozvoje

SPŠ chemická je „Škola udržitelného rozvoje

V roce 2020 byla SPŠ chemická jmenována Klubem ekologické výchovy (KEV) „Školou udržitelného rozvoje 1. stupně“ pro léta 2020 – 2022“.  Tento titul KEV propůjčuje školám, které svým přístupem k životnímu prostředí napomáhají naplňovat principy trvale udržitelného rozvoje. Tedy přistupovat k životnímu prostředí takovým způsobem, aby i budoucí generace mohli žít na planetě Zemi bez komplikací. V rámci této myšlenky naše škola mimo jiné třídí komunální odpad na papír, sklo, plasty. Dále separujeme drobný elektroodpad, baterie, biologický odpad ze školní jídelny a samozřejmě nebezpečný odpad z chemických laboratoří a provozu školy. V rámci výuky žáci na základě ŠVP a jeho průřezového tématu Člověk a životní prostředí vypracovávají ve druhém ročníku celoroční projekty s environmentální problematikou. Podnikají různé ekologicky zaměřené exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, na čistírny odpadních vod – v Modřicích, ve Vídni, u Tišnova, na úpravnu vody z vodní nádrže Vír aj.

Škola udržitelného rozvoje