SPSCHB

Anglický jazyk

Anglický jazyk

Výuka anglického jazyka probíhá na naší škole od 1. do 4. ročníku v jednotné časové dotaci tří hodin týdně. Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu Anglický jazyk jsou formulovány na referenční úrovni B1 (mírně pokročilá úroveň znalostí) a referenční úrovni B2 (pokročilá úroveň znalostí) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Požadovaná vstupní úroveň znalostí je A0 a A1 (nulová a nižší základní úroveň znalostí) a A2 (základní úroveň znalostí). Cílem studia anglického jazyka je rozvoj všeobecných a komunikativních kompetencí. Všeobecné kompetence zahrnují základní znalosti zeměpisných, hospodářských, společensko-politických a kulturních reálií anglicky mluvících zemí, a to i v porovnání s reáliemi České republiky. Komunikativní kompetence rozvíjejí způsobilost žáků realizovat komunikativní potřeby a záměry, a to způsobem přiměřeným konkrétní situaci a obvyklým v daném jazykovém společenství.

 

Seminář z anglického jazyka

Další možností, jak si prohlubovat znalosti v anglickém jazyce je volba semináře z anglického jazyka, jehož výuka probíhá od 3. do 4. ročníku po dvou vyučovacích hodinách týdně. Obecným cílem předmětu Seminář z anglického jazyka je rozšíření a prohloubení všeobecných a komunikativních kompetencí žáků v oblasti jednotlivých tematických okruhů zaměřených na společenský a profesní život člověka, jeho potřeby, pocity, volný čas, zdraví a jeho postoj k životnímu prostředí, společenským problémům a vědecko-technickému pokroku. Cílem tohoto předmětu je rovněž rozvoj slovní zásoby prostřednictvím povinné četby děl britských a amerických autorů. Žáci si osvojí a dokáží aktivně aplikovat vhodné jazykové prostředky v souladu s účelem komunikace. Vzdělávacím cílem je kultivovat historické a sociální vědomí žáků, a tak je učit hlouběji porozumět současnosti, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a co nejlépe porozumět nejen anglicky mluvícímu světu, ale i světu, v němž žijí.

Science

Science je povinným předmětem vyučovaným v anglickém jazyce ve 3. a 4. ročníku všech oborů v časové dotaci jedné hodiny týdně. V předmětu Science se žáci seznámí se všeobecnou terminologií a jazykovými jevy typickými pro odborný styl v oboru přírodních a technických věd. Vzdělávací cíl a výstupní požadavky na absolventy předmětu Science předpokládají odbornou znalost matematiky, obecné, anorganické a organické chemie, fyziky, elektrotechniky, informační a komunikační technologie. Cílem je, aby byli žáci schopni prakticky využít své jazykové znalosti v oblasti přírodních věd a technických oborech, samostatně pracovat s odbornou literaturou svého zaměření, diskutovat na dané téma, stručně charakterizovat obsah a odpovědět na otázky při obhajobě školního projektu a SOČ v anglickém jazyce.

 

Anglický jazyk – ostatní aktivity

Dalšími aktivitami podporujícími zájem o studium cizích jazyků jsou:

  • výjezdy do anglicky mluvících zemí
  • olympiáda v anglickém jazyce
  • v případě zájmu studentů kroužky – doučování, FCE příprava
  • různé soutěže – recitační soutěž apod.
  • Active English Week
  • mezinárodní projekty – komunikace, materiály v anglickém jazyce
  • návštěvy anglických divadel
  • Bridge – možnosti účasti v různých literárních soutěžích časopisu