SPSCHB

EVVO pro školní rok 2019/2020

 

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

 

   Střední průmyslová škola chemická v Brně vychovává a vzdělává budoucí chemiky, kteří mohou tvořit rizikovou skupinu pro znečišťování životního prostředí. Proto se SPŠ chemická snaží u svých studentů získat základní ekologické návyky (realizováno následujícím plánem EVVO a průřezovým tématem ŠVP Člověk a životní prostředí), aby na druhou stranu byli těmi, kteří životní prostředí chrání.

 

Vyučování

 

-      SPŠ chemická realizuje výuku EVVO u oboru Aplikovaná chemie a Analýza potravin především v předmětu „Ochrana životního prostředí“. Tato výuka vychází ze školního vzdělávacího programu z průřezového tématu Člověk a životní prostředí.

-      U oboru Přírodovědné lyceum je nosným pilířem ekologické výchovy předmět Člověk a prostředí, dále pak Monitorování životního prostředí, Biologie a další.

-      Žáci mají k dispozici interní skripta SPŠ chemické se zaměřením na EVVO (Člověk a životní prostředí od Ing. Buriánka a Člověk a prostředí od Ing. Mergla) a e-learningový portál, kde je zpracována látka předmětu „Ochrana životního prostředí“.

-      V chemických laboratorních cvičeních jsou žáci vedeni k separaci nebezpečných odpadů a k separaci komunálních odpadů.

-      Žáci vypracovávají celoroční ekologické projekty (viz ŠVP) – obhajoba červen 2020 a podílí se na environmentálně zaměřených středoškolských odborných činnostech (SOČ) – obhajoba únor 2020. 

 

Exkurze

 

-      Žáci se zúčastní ekologicky zaměřených exkurzí (např. ČOV Brno Modřice – červen 2020, spalovna města Brna – červen 2020, Dlouhé Stráně – květen 2020 apod.).

-      Během studia studenti navštíví různé závody, státní ústavy a vysoké školy zasahující do životního prostředí. 

-      Žáci mají možnost se zúčastnit týdenního ekologického pobytu v středisku ekologické výchovy (duben 2020).

 

Odpady

 

-      Studenti i vyučující se podílí na separaci odpadu (papír, sklo, plasty, nebezpečné chemické odpady, baterie, drobný elektroodpad a ostatní).

 

Projekty, SOČ a AMAVET

 

-      Žáci mají možnost se zúčastnit environmentálně zaměřených projektů, SOČ (středoškolská odborná činnost) a AMAVET (soutěž vědeckých a technických projektů).

 

Konference a soutěže

 

-      Škola se zúčastní Soutěže studentských prací organizované sdružením Lipka.

 

Spolupráce s jinými organizacemi

 

-      SPŠ chemická je členem ekologických organizací informující školu o environmentálně zaměřených akcích KEV – klub ekologické výchovy, MRKEV. 

-      SPŠ chemická spolupracuje se středisky ekologické výchovy a s nevládními environmentálně zaměřenými organizacemi (Lipka, Kaprálův mlýn, Ekocentrum Brno, Hnutí Duha atd.). 

 

Vzdělávání pedagogů

 

-      Vedení školy zajišťuje vzdělávání jednotlivých vyučujících v EVVO.

-      Zaměstnanci školy a žáci mají možnost být seznámeni s novinkami a realizací EVVO prostřednictvím webových stránek školy, ekologické nástěnky, informacemi zasílanými KEV a environmentálně zaměřených časopisů (Bedrník, Odpadové fórum, aj.), které škola odebírá.

 

Informace o EVVO na SPŠ chemické v Brně

 

-      Informace o EVVO na SPŠ chemické v Brně lze získat na webových stránkách školy pod adresou www.spschbr.cz à školní aktivity. Studenti a vyučující SPŠ chemické se aktuální informace dovídají prostřednictvím ekologické nástěnky, školního časopisu CHEMTEX a vnitřní sítě SharePoint.

 

SPŠCH je nositelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 2. stupně “ do roku 2019. Titul uděluje Klub ekologické výchovy.

 

 

V Brně dne 4. 9. 2019

 

 

 

 ……………………..                                                                      ………………………….  

 Ing. Tomáš Buriánek                                                                       Ing. Vilém Koutník, CSc.

  koordinátor EVVO                                                                        ředitel SPŠ chemické