SPSCHB

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura

Přestože jsme školou zaměřenou zejména na chemii a další přírodovědné obory, není a ani nemůže být český jazyk a literatura na naší škole popelkou. Tento předmět nechápeme pouze jako předmět naukový, ale i jako obor estetický, který má přesah i do ostatních předmětů.

Dobrá úroveň jazykové kultury patří nepochybně k důležitým kompetencím všeobecné vyspělosti absolventa střední školy. Vzdělávací obsah předmětu český jazyk a literatura má komplexní charakter, v rámci výuky v něm rozlišujeme tři základní složky, a to výchovu jazykovou, komunikační a literární. Klademe si za cíl prohloubit u žáků již nabyté vědomosti a posunout je na vyšší úroveň. Literárním vzděláváním kromě podpory čtenářství, rozborů a interpretací děl či ukázek vedeme žáky k celkovému přehledu o hlavních proudech a osobnostech české i světové literární historie a kultury vůbec. Žáci jsou vedeni ke kulturním aktivitám.

Předmět český jazyk a literatura je realizován ve všech ročnících, a to s časovou dotací 3 vyučovací hodiny týdně. Jelikož výuka probíhá s plným počtem žáků ve třídách, byla pro udržení vysokého standardu a zvýšení efektivnosti vzdělávání ve 4. ročníku zařazena tzv. dělená hodina – s polovičním počtem žáků. Výuka probíhá většinou v kmenových třídách (učebnách), součástí jsou ale i poznávací exkurze, přednášky a návštěvy divadelních představení.

Další aktivity:

  1. školní časopis Chemtex,
  2. literárně-historická exkurze do Prahy,
  3. vzdělávací program práce s informacemi v Knihovně Jiřího Mahena,
  4. olympiáda z českého jazyka,
  5. recitační soutěž,
  6. pravidelná nabídka divadelních představení dle aktuálních programů brněnských divadel a návštěvy vybraných památek města Brna.