SPSCHB

Matematika

Matematika

Cílem předmětu je zprostředkovat žákům potřebný objem matematických poznatků, seznámit je s matematickou terminologií a symbolikou, se základními postupy při řešení matematických úloh, rozvíjet jejich exaktní myšlení, geometrickou představivost, schopnost analyzovat text úloh a hledat cestu k řešení. Naučit žáky získané poznatky, vědomosti a dovednosti aplikovat nejen v rámci jiných učebních předmětů, ale především v odborné praxi.

Výuka předmětu Matematika vede žáky k aplikaci získaných vědomostí při řešení matematických úloh i běžných situací v denní praxi. Žáci se naučí porozumět textu a současně se přesně matematicky vyjadřovat. Získané informace dokážou vyhodnotit, zpracovat s užitím odborné literatury a výpočetní techniky. Výsledky své práce umí prezentovat a obhájit. Při probírání učiva se realizuje průřezové téma Informační a komunikační technologie.

 

Obecné informace k předmětu MATEMATIKA

Hodnocení předmětu:

Předmět matematika je hodnocen na základě splnění těchto kritérií:

a) Aktivní účast v hodinách.

b) Docházka - dle Školního řádu musí být docházka splněna alespoň ze 70  %, v případě nesplnění bude žák nehodnocen.

c) Plnění zadaných úkolů konkrétním vyučujícím a příprava na výuku včetně pomůcek.

d) Žák musí mít úspěšně složeny alespoň dva srovnávací testy (případně čtvrtletní práce) během školního roku (váha srovnávacího testu 10), v případě nepřítomnosti nebo nedostatečného výsledku je žák povinen si test dopsat či opravit v nejbližším možném termínu.

e) Žák musí mít splněnu většinu dílčích písemných prací (váha písemných prací 3), v případě nepřítomnosti je žák povinen si test dopsat v nejbližším možném termínu.

f) Další kritéria, jako například orientační testy, domácí úkoly (hodnoceno váhou 1), jsou stanovena konkrétním vyučujícím.

 

Písemné práce pro žáky 1. – 3. ročníku:

Písemné práce (případně srovnávací testy) budou organizovány během měsíců listopad - prosinec pro 1. pololetí školního roku a v měsících březen – duben pro 2. pololetí školního roku (v rámci celoškolních srovnávacích testů). Další písemné práce, které jsou hodnoceny váhou 10, jsou na zvážení konkrétního vyučujícího. Dílčí písemné práce a další formy zkoušení, případně hodnocení domácích úkolů, jsou čistě v kompetenci jednotlivých vyučujících.

 

Písemné práce pro žáky 4. ročníku:

Žáci 4. ročníku jsou hodnoceni známkou s váhou 7 za „Maturitu na nečisto“, která se koná v měsíci říjnu a dále na konci 1. pololetí za pololetní písemnou práci. Další písemné práce a organizace dílčích písemných prací, případně dalších forem zkoušení, jsou v kompetenci jednotlivých vyučujících.

 

Ochrana osobních údajů žáka:

Dílčí písemné práce budou v případě souhlasu žáků rozdávány určenými spolužáky ostatním žákům. Srovnávací testy, pololetní práce a případně další práce, které jsou hodnoceny váhou 10, jsou rozdávány a vybírány ve stejném režimu s tím rozdílem, že jejich likvidace proběhne až rok po ukončení studia daného žáka.

Konkrétní podmínky jsou stanoveny jednotlivými vyučujícími.