SPSCHB

Přijímací řízení

Mimořádné opatření pro přijímací zkoušky na střední školy (SŠ)

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na přijímacích zkouškách je:

·         Negativní test, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech

·         Žádné příznaky onemocnění COVID-19

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání na SŠ má povinnost umožnit základní škola (ZŠ), na které se vzdělávají. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

Prosíme uchazeče, aby si příslušný doklad připravili a předložili před vstupem do budovy školy. Vstup do budovy bude umožněn ve dnech konání zkoušek (3.5.2021 a 4.5.2021) vždy od 8.00.

Více informací a podrobností na:

https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-mz-zz-abs-2021-final.pdf

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky – dodatek MŚMT (.PDF)

Na přihlášce ke studiu všech oborů (Aplikovaná chemie, Analýza potravin, Přírodovědné lyceum) je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech 3.5. a 4.5.2021. O podrobnostech přijímacího řízení budou uchazeči informováni doporučeným dopisem, který bude ze školy odesílán nejpozději 19.3.2021. Pozvánku ke konání zkoušky obdrží uchazeč i elektronicky (ze systému IS Certis) na mail uvedený na přihlášce.

Kritéria pro přijetí ke studiu na střední průmyslovou školu chemickou, Brno, Vranovská 65, pro šk. rok 2021/2022

 

Na základě § 60, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vranovská 65 hodnotí uchazeče podle:

  1. znalostí uchazeče vyjádřenými výsledkem centrálně zadávaných jednotných testů z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura
  2. znalostí uchazeče vyjádřenými hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  3. zájmu o obor.

Ke studiu na SPŠCH, Brno, Vranovská 65 budou v rámci přijímacího řízení pro šk. r. 2021/2022 přijímáni žáci podle pořadí získaných bodů:

ad 1)
max. počet bodů z testu z Matematiky a její aplikace = 50 bodů
z Českého jazyka a literatury = 50 bodů
Celkem tedy může uchazeč získat 100 bodů
Hranice úspěšnosti každého z obou testů je 10 bodů.
Pokud žák nezíská v každém z obou testů alespoň 10 bodů, nemůže být přijat.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí nejméně 60%.

ad 2)
podle výsledků předchozího vzdělávání za 2 rozhodná klasifikační období (1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ). Jde o průměry průměrných prospěchů za tato období.

Výsledky předchozího vzdělání:

Rozpětí průměrů

Body

Rozpětí průměrů

Body

1,00 – 1,05

30

1,41 – 1,45

14

1,06 – 1,10

28

1,46 – 1,50

12

1,11 – 1,15

26

1,51 – 1,60

10

1,16 – 1,20

24

1,61 – 1,70

8

1,21 – 1,25

22

1,71 – 1,80

6

1,26 – 1,30

20

1,81 – 1,90

4

1,31 – 1,35

18

1,91 – 2.00

2

1,36 – 1,40

16

2.01 a více

0

 

ad 3) a) účast a umístění v soutěžích v 8. a 9. třídě ZŠ
Tabulky bodů:

Předmět/kolo

Ústřední

Krajské

Oblastní

Školní

Chemická olympiáda

-

5 bodů

3 bodů

1 bodů

Biologická olympiáda

-

5 bodů

3 bodů

1 bodů

Matematická olympiáda

-

5 bodů

3 bodů

1 bodů

Fyzikální olympiáda

-

5 bodů

3 bodů

1 bodů

Matematický klokan

5 bodů

3 bodů

1 bodů

-

Přírodovědný klokan

5 bodů

3 bodů

1 bodů

-

Astronomická olympiáda

5 bodů

3 bodů

-

-

Pythagoriáda

-

-

1 bodů

-

*Doklady o účasti a umístění (diplom, výsled. listina) je třeba dodat spolu s přihláškou. Výjimkou jsou pouze doklady o účasti ve vyšších kolech olympiád po 1.3.2021. Pozdější dodání nebude započítáno do bodového hodnocení!

b) účast v Korchemu = 10 bodů

*Body budou připočteny pouze v případě, že se uchazeč zúčastnil alespoň tří ze čtyř kol ročníku 2020/2021.

c) účast v soutěži „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ = až 20 bodů

  • postup do 2.kola = 5 bodů
  • postup do 3.kola = 10 bodů
  • postup do celostátního finále = 20 bodů

d) podáním dvou přihlášek ke studiu na SPŠCH Brno

(pro dva různé obory, např. na obor Přírodovědné lyceum a obor Aplikovaná chemie) = 10 bodů

*Tato skutečnost je považována za projevení skutečného zájmu o přírodovědné obory, proto je významně bonifikována. Pozor – dvě možná zaměření oboru Aplikovaná chemie nejsou dvěma možnými obory.

Příklady bodování jednotné zkoušky, výsledku předchozího vzdělávání a zájmu o obor jsou uvedeny v příloze zde.


Tabulka:  Přehled přijímaných uchazečů (denní studium)

Obor Počet přijímaných žáků
Aplikovaná chemie (28-44-M/01) 60
Analýza potravin (29-42-M/01) 30
Přírodovědné lyceum (78-42-M/05) 30

V rámci oboru Aplikovaná chemie (28-44-M/01) si žáci ve 2. pol. 2. ročníku volí tato zaměření:

 

Ředitel školy rozhodne, která zaměření je v daný školní rok možno otevřít, a to podle počtu žáků přihlášených do jednotlivých zaměření a podle organizačních možností školy.

V případě shodného počtu bodů bude uplatněno kritérium lepšího celkového výsledku z přijímací zkoušky, případně dále lepšího výsledku z přijímací zkoušky z matematiky.