SPSCHB

Přijímací řízení

Přijímací řízení

V rámci opatření z důvodu omezení koronavirové nákazy se ruší původní termíny přijímacích zkoušek. Škola se řídí pokyny MŠMT ČR. Zájemci o studium budou o termínech a průběhu přijímacího řízení včas informováni.

Na přihlášce ke studiu všech oborů (Aplikovaná chemie, Analýza potravin, Přírodovědné lyceum) je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (§3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.)

 

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijetí ke studiu na střední průmyslovou školu chemickou, Brno, Vranovská 65, pro šk. rok 2020/2021

Na základě § 60, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ředitel Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vranovská 65 hodnotí uchazeče podle:

  1. znalostí uchazeče vyjádřenými výsledkem centrálně zadávaných jednotných testů z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura
  2. znalostí uchazeče vyjádřenými hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
  3. zájmu o obor.

Ke studiu na SPŠCH, Brno, Vranovská 65 budou v rámci přijímacího řízení pro šk. r. 2019/2020 přijímáni žáci podle pořadí získaných bodů:

ad 1)
max. počet bodů z testu z Matematiky a její aplikace = 50 bodů
z Českého jazyka a literatury = 50 bodů
Celkem tedy může uchazeč získat 100 bodů
Hranice úspěšnosti každého z obou testů je 10 bodů.
Pokud žák nezíská v každém z obou testů alespoň 10 bodů, nemůže být přijat.

ad 2)
podle výsledků předchozího vzdělávání za všechna 3 rozhodná klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ). Jde o průměry průměrných prospěchů za tato období.
Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení
uchazečem podílí nejméně 60%.

Výsledky předchozího vzdělání:

Rozpětí průměrůBodyRozpětí průměrůBody
1,00 – 1,05 30 1,41 – 1,45 14
1,06 – 1,10 28 1,46 – 1,50 12
1,11 – 1,15 26 1,51 – 1,60 10
1,16 – 1,20 24 1,61 – 1,70 8
1,21 – 1,25 22 1,71 – 1,80 6
1,26 – 1,30 20 1,81 – 1,90 4
1,31 – 1,35 18 1,91 – 2.00 2
1,36 – 1,40 16 2.01 a více 0

 

ad 3) a) účast a umístění v soutěžích v 8. a 9. třídě ZŠ
Tabulky bodů:

Předmět/koloÚstředníKrajskéOblastníŠkolní
Chemická olympiáda - 5 bodů 3 bodů 1 bodů
Biologická olympiáda - 5 bodů 3 bodů 1 bodů
Matematická olympiáda - 5 bodů 3 bodů 1 bodů
Fyzikální olympiáda - 5 bodů 3 bodů 1 bodů
Matematický klokan 5 bodů 3 bodů 1 bodů -
Přírodovědný klokan 5 bodů 3 bodů 1 bodů -
Astronomická olympiáda 5 bodů 3 bodů - -
Pythagoriáda - - 1 bodů -

*Doklady o účasti a umístění (diplom, výsled. listina) je třeba dodat spolu s přihláškou. Výjimkou jsou pouze doklady o účasti ve vyšších kolech olympiád po 1.3.2020. Pozdější dodání nebude započítáno do bodového hodnocení!

b) účast v Korchemu = 10 bodů

*Body budou připočteny pouze v případě, že se uchazeč zúčastnil alespoň tří ze čtyř kol ročníku 2019/2020.

c) účast v soutěži „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ = až 20 bodů

  • postup do 2.kola = 5 bodů
  • postup do 3.kola = 10 bodů
  • postup do celostátního finále = 20 bodů

d) podáním dvou přihlášek ke studiu na SPŠCH Brno

(pro dva různé obory, např. na obor Přírodovědné lyceum a obor Aplikovaná chemie) = 10 bodů

*Tato skutečnost je považována za projevení skutečného zájmu o přírodovědné obory, proto je významně bonifikována. Pozor – dvě možná zaměření oboru Aplikovaná chemie nejsou dvěma možnými obory.

Příklady bodování jednotné zkoušky, výsledku předchozího vzdělávání a zájmu o obor jsou uvedeny v příloze zde.

Tabulka:  Přehled přijímaných uchazečů (denní studium)

Obor Počet přijímaných žáků
Aplikovaná chemie (28-44-M/01) 60
Analýza potravin (29-42-M/01) 30
Přírodovědné lyceum (78-42-M/05) 30

V rámci oboru Aplikovaná chemie (28-44-M/01) si žáci ve 2. pol. 2. ročníku volí tato zaměření:

 

Ředitel školy rozhodne, která zaměření je v daný školní rok možno otevřít, a to podle počtu žáků přihlášených do jednotlivých zaměření a podle organizačních možností školy.

V případě shodného počtu bodů bude uplatněno kritérium lepšího celkového výsledku z přijímací zkoušky, případně dále lepšího výsledku z přijímací zkoušky z matematiky.