SPSCHB

Osobní kreditní systém žáka

Osobní kreditní systém žáka

 

Pro zvýšení motivace žáků ve výuce, ale i v chování, zavádíme „osobní kreditní systém žáka“. Tento systém v sobě zahrnuje bodové zhodnocení prospěchu, chování, aktivity v hodině, mimoškolních aktivity (DOD, prezentace školy, sportovní aktivity), SOČ, olympiády, atd. Žáci získávají v rámci školního roku kredity za níže uvedené aktivity, rovněž mohou body i ztrácet, např. za neplnění svých povinností, za nevhodné chování, za pozdní příchody, atd. Žáci si budují svoje kreditní studijní portfolio. Systém je postaven jako soutěž a posiluje individuální přístup ke každému žákovi.

 

Vyhodnocení počtu kreditů:

 

Na konci školního roku bude vyhodnocení kreditů žáků. Žáci s nejlepším bodovým ohodnocením (součet 1. a 2. pololetí) získají příspěvek v celkové výši 40 000,- Kč. Příspěvek bude realizován formou poukazu, který žáci mohou použít na nákup pomůcek, elektroniky, zájezdů, sportovních aktivit (viz níže).

 

Nejlepší žáci ve škole (celkem ohodnocení za 7 000,- Kč)

 

Ohodnocení získávají první tři žáci z 1. – 3. ročníků.

 1. žák ve škole ……………poukaz na 4 000,- Kč
 2. žák ve škole ……………poukaz na 2 000,- Kč
 3. žák ve škole ……………poukaz na 1 000,- Kč

 

Nejlepší žáci ve třídě (celkem ohodnocení 16 x 1000,- Kč = 16 000,- Kč)

 1. žák ve třídě ……………poukaz na 500,- Kč
 2. žák ve třídě ……………poukaz na 300,- Kč
 3. žák ve třídě ……………poukaz na 200,- Kč

 

Nejlepší třídy ve škole (celkem ohodnocení za 17 000,- Kč)

 

První tři nejlepší třídy (vybírá se z 1. až 3. ročníků) dostanou příslib na proplacení exkurze realizované v následujícím školním roce dle vlastního výběru v celkové výši  

 1. třída 8000Kč
 2. třída 5000 Kč
 3. třída 3000 Kč

 

Ze 4. ročníků se nejlepší třída hodnotí zvlášť (konec dubna) a tato třída dostane navýšený příspěvek k MZ o 1000,- Kč

 

Poznámky k ocenění:

 

Žák obdrží od školy poukaz (na konci školního roku při předávání vysvědčení). Do 30. září následujícího školního roku si může žák v přislíbené výši zakoupit svou cenu, která mu bude na základě předloženého daňového dokladu proplacena (lze zakoupit i dražší věc, ale proplacena bude samozřejmě jen do výše vyhrané ceny)

Žák, který v příslušném školním roce nezaplatí příspěvek SRPŠ, nemá právo na proplacení obdržených poukazů!!!

 

Cenou se rozumí:

 • elektronika (notebook, tablet, hard disk, mp3 přehrávač, mobilní telefon, aj.)
 • učební pomůcky (učebnice, psací potřeby, kalkulačka, aj.)
 • knihy (naučné, beletrie, aj.)
 • sportovní pomůcky (lyže, snowboard, brusle, kolo aj.)
 • poznávací zájezd (školní – Chorvatsko, LVVZ, cyklovodácký kurz, Skotsko aj. nebo soukromý zájezd)

V případě rovnosti celkového počtu kreditů u více žáků rozhoduje o výsledném pořadí počet kreditů za prospěch.

 

Nejhůře obodovaní žáci:

 

Pokud by se žáci chtěli zúčastnit mimoškolních aktivit (LVVZ – 2. až 4. ročník, Chorvatsko, cyklovodácký kurz – 1., 3. a 4. ročník, dobrovolné exkurze, ekopobyt apod.) nesměli by získat za předešlé pololetí záporný počet kreditů.

 

Náhradní volno bude žákům rovněž akceptováno, až po dosažení minimálního počtu kreditů (30), za minulé pololetí. Náhradní volno je žákům přiznáváno za propagaci školy, soutěže v rámci školy a další aktivity vedoucí k dobrému jménu školy konané mimo vyučování. Přičemž za 45 minut mimo rozvrh náleží žákovi 1 hodina NV. NV eviduje TU.

 

Poznámky ke kreditnímu systému:

 

Kredity se evidují vždy na konci pololetí. Jednotliví vyučující zapíší pololetní klasifikaci, která se přepočítá na příslušný počet kreditů. Dále vyučující dle svého zvážení zapíší jednotlivým žákům kredity za aktivitu a chování během uplynulého pololetí.

 

Do kreditního systému jsou zahrnuty i srovnávací testy, které se píšou z vybraných předmětů (MAT, CHEa, CHEo, CJL, ANJ, NEJ, u 3. ročníků: ACH: ANC, PŘL: CHE, ANP: ANC). Zapisuje učitel vyučující daný předmět v dané třídě.

 

Počet kreditů za kázeňské postihy eviduje vždy ke konci pololetí TU. Kredity za mimoškolní aktivity eviduje za dané pololetí příslušný garant dané aktivity (např. SOČ, matematická olympiáda, sportovní turnaje, aj. Kredity za chování a za aktivity v hodině zapisují jednotliví vyučující.

 

Po pololetní pedagogické poradě bude počet kreditů zveřejněn na SharePointu žákům. Žáci se budou moci podívat, kolik získali bodů za prospěch, chování, aktivitu v hodinách, prezentaci školy (DOD, pokusy pro ZŠ) a soutěže (SOČ, sportovní soutěže aj) a samozřejmě celkový počet kreditů.

 

 

Počet kreditů (bodů) za jednotlivé aktivity žáků 

Známky z předmětů: Počet kreditů
8
6
-8
Srovnávací test za 1 
Srovnávací test za 2 
Srovnávací test za 3  3
Srovnávací test za 4 
Srovnávací test za 5 -8 

Pozn. Počet předmětů v jednotlivých oborech a ročnících je od 12 do 16, proto se při výpočtu počtu bodů vychází z aritmetického průměru, který se násobí koeficientem 15 – aby bylo možné srovnávat jednotlivé třídy, ročníky a obory)

 

Chování:Počet kreditů
Vyrušování v hodině  až -3
Napomenutí TU -4
Třídní důtka -8 
Ředitelská důtka -16
Druhý stupeň z chování -24 
Třetí stupeň z chování -32

Pochvala TU

6

Pochvala ředitele školy

12

 

Prezentace a propagace školy, přírodních věd:Počet kreditů
DOD ½ dne 2
DOD celý den 4
Pokusy pro ZŠ, provázení po škole Za jednu akci 1 bod, max. 15
Prezentace motiv. centra pro ZŠ 1-15
Den přírodních věd – vedoucí akce 10
DPV – vedoucí stanovišť 8
DPV - účast 6
Článek v Mladé Frontě – školní kolo (práce odeslané do MF, ale nezveřejněné) 2
MF – zveřejnění na internetu 5
Zveřejnění v novinách 10

 

Aktivita v hodináchPočet kreditů
Aktivita v hodině 0 až 3 body

 

Pozn. U příslušné olympiády se počítá úspěšnější kategorie

Soutěžní aktivity:Počet kreditů
Olympiáda 1. kolo 2
Olympiáda 2. kolo 4
Krajské kolo 12
Celostátní kolo 24
Mezinárodní kolo 36
N-trophy 1-4
Internetová olympiáda 1-4
Matematický klokan 1-4
Sportovní akce 1-4 
Literární soutěž 1-4 
Debatní liga 1-4

 

SOČ:Počet kreditů
Účast v okresním kole 8
Účast v krajském kole 16
Účast v celostátním kole 24
Umístění v celost. kole 32
Prezentace SOČ mimo školu 3

 

Ostatní aktivity:Počet kreditů
Chemtex - šéfredaktor 10
Chemtex - redaktoři 6
Chemtex – fotograf, grafik 6
Školní akademie - účast 1-4
Účast ve studentské radě 1–15 (podle práce v radě)