SPSCHB

Osobní kreditní systém žáka

Osobní kreditní systém žáka na SPŠ chemické Brno

 

Pro zvýšení motivace žáků ve výuce, ale i v chování, zavádíme „osobní kreditní systém žáka“. Tento systém v sobě zahrnuje bodové zhodnocení prospěchu, mimoškolních aktivity (DOD, prezentace školy, sportovní aktivity), SOČ, olympiády, atd. Žáci získávají v rámci školního roku kredity za níže uvedené aktivity, rovněž mohou body i ztrácet, např. za neplnění svých povinností, za nevhodné chování, za pozdní příchody, atd. Žáci si budují svoje kreditní studijní portfolio. Systém je postaven jako soutěž a posiluje individuální přístup ke každému žákovi.

 

Vyhodnocení počtu kreditů:

 

Na konci školního roku bude vyhodnocení kreditů žáků. Žáci s nejlepším bodovým ohodnocením (součet 1. a 2. pololetí) získají příspěvek v celkové výši 40 000,- Kč. Příspěvek bude realizován formou poukazu, který žáci mohou použít na nákup pomůcek, elektroniky, zájezdů, sportovních aktivit (viz níže).

 

Nejlepší žáci ve škole (celkem ohodnocení za 7 000,- Kč)

 

Ohodnocení získávají první tři žáci z 1. – 3. ročníků.

  1. žák ve škole ……………poukaz na 4 000,- Kč
  2. žák ve škole ……………poukaz na 2 000,- Kč
  3. žák ve škole ……………poukaz na 1 000,- Kč

 

Nejlepší žáci ve třídě (celkem ohodnocení 16 x 1000,- Kč = 16 000,- Kč)

  1. žák ve třídě ……………poukaz na 500,- Kč
  2. žák ve třídě ……………poukaz na 300,- Kč
  3. žák ve třídě ……………poukaz na 200,- Kč

 

Nejlepší třídy ve škole (celkem ohodnocení za 17 000,- Kč)

 

První tři nejlepší třídy (vybírá se z 1. až 3. ročníků) dostanou příslib na proplacení exkurze realizované v následujícím školním roce dle vlastního výběru v celkové výši

  1. třída 8000Kč
  2. třída 5000 Kč
  3. třída 3000 Kč

 

Ze 4. ročníků se nejlepší třída hodnotí zvlášť (konec dubna) a tato třída dostane navýšený příspěvek k MZ o 1000,- Kč

 

Poznámky k ocenění:

 

Žák obdrží od školy poukaz (na konci školního roku při předávání vysvědčení). Do 30. září následujícího školního roku si může žák v přislíbené výši zakoupit svou cenu, která mu bude na základě předloženého daňového dokladu proplacena (lze zakoupit i dražší věc, ale proplacena bude samozřejmě jen do výše vyhrané ceny).

Žák, který v příslušném školním roce nezaplatí příspěvek SRPŠ, nemá právo na proplacení obdržených poukazů!!!

 

Cenou se rozumí:

-        elektronika (notebook, tablet, hard disk, mp3 přehrávač, mobilní telefon, aj.)

-        učební pomůcky (učebnice, psací potřeby, kalkulačka, aj.)

-        knihy (naučné, beletrie, aj.)

-        sportovní pomůcky (lyže, snowboard, brusle, kolo aj.)

-        poznávací zájezd (školní – Chorvatsko, LVVZ, cyklovodácký kurz, Skotsko aj. nebo soukromý zájezd)

 

V případě rovnosti celkového počtu kreditů u více žáků rozhoduje o výsledném pořadí počet kreditů za prospěch.

 

 

Nejhůře obodovaní žáci:

 

Pokud by se žáci chtěli zúčastnit mimoškolních aktivit (LVVZ – 2. až 4. ročník, Chorvatsko, cyklovodácký kurz – 1., 3. a 4. ročník, dobrovolné exkurze, ekopobyt apod.) nesměli by získat za předešlé pololetí záporný počet kreditů.

 

Náhradní volno bude žákům rovněž akceptováno, až po dosažení minimálního počtu kreditů (30), za minulé pololetí. Náhradní volno je žákům přiznáváno za propagaci školy, soutěže v rámci školy a další aktivity vedoucí k dobrému jménu školy konané mimo vyučování. Přičemž za 45 minut mimo rozvrh náleží žákovi 1 hodina NV. NV eviduje TU.

 

Poznámky ke kreditnímu systému:

 

Kredity se evidují vždy na konci pololetí. Jednotliví vyučující zapíší pololetní klasifikaci, která se přepočítá na příslušný počet kreditů. Dále vyučující dle svého zvážení zapíší jednotlivým žákům kredity za aktivitu a chování během uplynulého pololetí.

 

Počet kreditů za kázeňské postihy eviduje vždy ke konci pololetí TU. Kredity za mimoškolní aktivity eviduje za dané pololetí příslušný garant dané aktivity (např. SOČ, matematická olympiáda, sportovní turnaje, aj. Kredity za chování a za aktivity v hodině zapisují jednotliví vyučující.

 

Po pololetní pedagogické poradě bude počet kreditů zveřejněn na SharePointu žákům. Žáci se budou moci podívat, kolik získali bodů za prospěch, chování, aktivitu v hodinách, prezentaci školy (DOD, pokusy pro ZŠ) a soutěže (SOČ, sportovní soutěže aj) a samozřejmě celkový počet kreditů.

 

Přehled získaných bodů.

 

Tab. č. 1: Počet kreditů (bodů) za jednotlivé aktivity žáků

Typ ohodnocení

Počet kreditů

Známky z předmětů:

 

1

8

2

6

3

3

4

0

5

-8

N

0

Průměrná známka ze srovnávacích testů za 1

8

Průměrná známka ze srovnávacích testů za 2

6

Průměrná známka ze srovnávacích testů za 3

3

Průměrná známka ze srovnávacích testů za 4

0

Průměrná známka ze srovnávacích testů za 5

-8

Pozn. Počet předmětů v jednotlivých oborech a ročnících je od 12 do 16, proto se při výpočtu počtu bodů vychází z aritmetického průměru, který se násobí koeficientem 15 – aby bylo možné srovnávat jednotlivé třídy, ročníky a obory)

 

 

Chování:

 

Napomenutí TU

-4

Třídní důtka

-8

Ředitelská důtka

-16

Druhý stupeň z chování

-24

Třetí stupeň z chování

-32

Pochvala TU

6

Pochvala ředitele školy

9

 

 

Prezentace a propagace školy, přírodních věd:

 

DOD ½ dne

2

DOD celý den

4

Pokusy pro ZŠ (z CHE, FYZ, BIO, MBI), provázení po škole

 Za jednu akci 1 bod, max. 20

Prezentace motiv. Centra pro ZŠ

1 – 15

Den přírodních věd – vedoucí akce

10

DPV – vedoucí stanovišť

8

DPV – účast

6

Článek v tisku (např. v Mladé Frontě) – školní kolo (práce odeslané do MF, ale nezveřejněné)

2

Článek zveřejněný na internetu (např. MF)

5

Článek zveřejněný v novinách

10

 

 

 

 

 

 

Soutěžní aktivity:

Pozn. U příslušné olympiády se počítá úspěšnější kategorie

Olympiády a soutěže (CHE, BIO,  MAT, FYZ, ČJL, DĚJ, GEO) – 1. kolo

2

Olympiády a soutěže (CHE, BIO,  MAT a FYZ, GEO)- 2. kolo

4

Olympiády a soutěže (CHE, BIO,  MAT a FYZ, GEO)- krajské kolo

12

Olympiády a soutěže (CHE, BIO,  MAT a FYZ, GEO)- celostátní kolo

24

Olympiády a soutěže – umístění v celostátním kole (1. – 3. místo)

32

Olympiády a soutěže (CHE, BIO,  MAT a FYZ)-  mezinárodní kolo

36

N-trophy

1-4

Internetová olympiáda

1-4

Matematický klokan

1-4

Sportovní akce

1-4

Literární soutěž

1-4

Debatní liga

1-4

Další matematicko-fyzikální soutěže

1-4

 

 

SOČ:

 

Účast v okresním kole

8

Účast v krajském kole

16

Účast v celostátním kole

24

Umístění v celost. kole (1. až 3. místo)

32

Účast v mezinárodním kole SOČ

44

Prezentace SOČ mimo školu

3

 

 

Ostatní aktivity

 

Chemtex - šéfredaktor

10

Chemtex - redaktoři

6

Chemtex – fotograf, grafik

6

Školní akademie - účast

1-4

Mimořádné, nahodilé aktivity

1-4

Doučování - tutoring

1 bod/1 hodina, max. 20

Instagram školy

5 – 25 (při celoroční intenzivní práci)

 

 

Studentská rada

 

Člen studentské rady

5

Místopředseda SR

8

Předseda SR

10

Grafik SR

7

Další zvláštní funkce ve SR

7

 

 

V Brně 1. 9. 2023                                                                        Ing. Tomáš Buriánek