SPSCHB

Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště 

Při poskytování poradenských služeb škola 

a)      dodržuje účel poradenských služeb, 

b)      dodržuje etické zásady poskytování poradenských služeb, 

c)      vychází z individuálních potřeb žáka, podporuje jeho samostatnost a přispívá k jeho sociálnímu začleňování 

d)     spolupracuje s jinými školami a ŠPZ 

e)      sleduje a vyhodnocuje poskytování navržených podpůrných opatření žáka, 

f)       informuje žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou 

Tyto služby zajišťuje výchovná poradkyně, školní metodik prevence, kariérový poradce a školní psycholožka. 

 

Výchovná poradkyně 

Mgr. Darina Hradecká

Vede evidenci, shromažďuje dokumentaci a pracuje s žáky, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost. Připravuje návrhy na práci s těmito žáky v jednotlivých předmětech. Informuje vyučující a průběžně sleduje jejich práci s těmito žáky. 

Hlavní úkoly 

1.      Informační činnost významná pro studium a jiné formy přípravy na výuku žáků s SPU, koordinace informační činnosti třídních a ostatních učitelů a poskytování metodické pomoci při: 

 • zvláštní pomoc žákům z nepodnětného rodinného prostředí, žákům se změněnou pracovní schopností a specifickými vývojovými poruchami, 
 • sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický  a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání (překonávání rušivých vlivů). 

2.      Poskytování individuální porady žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů. Využívání metod koučinku k plnění stanovených cílů. 

3.      Zprostředkování styku s příslušným školským poradenským zařízením (ŠPZ), speciálními pedagogickými centry a instituty. 

4.      Evidence dokumentace žáků se speciálními poruchami učení, aktualizace průběžně. 

5.     Vypracování individuálního studijního plánu na základě vyšetření v poradně a žádosti zákonných zástupců nebo plnoletého žáka. 

6.      Vyplňování dotazníků k vyšetření v ŠPZ (pro písemnou i ústní maturitní zkoušku) se žáky třetích a čtvrtých ročníků. 

telefon: 545 544 436 

mail: hradecka@spschbr.cz 

Konzultační hodiny: 

úterý  7.10 – 7.55           

středa 7.10 – 7.55     

Možnost domluvy konzultace mimo pevně stanovené konzultační hodiny telefonicky nebo osobně. 

 

Metodik prevence patologických jevů  

Mgr. Josef Kolář 

Školní metodik prevence realizuje činnosti směřující k předcházení výskytu sociálně-patologických jevů a k osvojení zdravého životního stylu. Vypracovává a vyhodnocuje školní preventivní program a krizový program. Ve spolupráci s ostatními kolegy, vedením školy i rodiči získává a vyhodnocuje informace o možném výskytu sociálně-patologických jevů, provádí informační činnost vůči studentům i kolegům a spoluorganizuje akce s cílem prevence. Je členem výchovné komise řešící případy výskytu sociálně-patologických jevů a další kázeňské problémy.   

telefon: 545 544 423   
mail: kolar@spschbr.cz 

Konzultační hodiny:  

úterý  7.10 – 7.55
čtvrtek  14.35 – 15.20 

Možnost domluvy konzultace mimo pevně stanovené konzultační hodiny telefonicky nebo osobně. 

 

Školní psycholožka  

Mgr. Monika Krištofová 

 • konzultace při řešení osobních problémů studentů (studijní, výukové, vztahy ve třídě, závislosti, obtížné situace v rodině, atd.), 
 • konzultace se zákonnými zástupci studentů ve výše uvedených oblastech, 
 • pomoc při zpracování krize – krizová intervence pro studenty, jejich zákonné zástupce a pedagogy, 
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele, 
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídách,  
 • práce s třídním kolektivem v rámci budování vzájemných pozitivních vztahů, v rámci primární prevence rizikového chování, 
 • práce se skupinami vybraných jedinců, 
 • práce s žáky ohroženými školní neúspěšností, spolupráce v této problematice s výchovnou poradkyní, 
 • příprava anket a dotazníků ve škole (s cílem zjistit potřeby žáků, zpětnou vazbu na výuku či atmosféru na škole), 
 • pomoc ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli, 
 • spolupráce s učiteli, členy školního poradenského pracoviště 

telefon: 725 552 219 
mail: kristofova@spschbr.cz 

Konzultační hodiny:  

úterý   8.00 – 16.00 
čtvrtek   8.00 – 16.00 

 

Kariérový poradce 

Mgr. Darina Hradecká

Náplň činnosti školního kariérového poradce: 

 • doporučování vhodných informačních zdrojů a vhodných poradenských subjektů v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby;  
 • příprava pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV);  
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí;  
 • komunikace s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče;  
 • využití koučovacích metod při volbě terciárního vzdělávání a zaměstnání; 
 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce;  
 • spolupráce s krajskými institucemi, vysokými školami, organizacemi a firmami při realizaci průřezového tématu Člověk a svět práce ve školách a podpoře při vstupu na trh práce, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti.   

telefon: 545 544 436  

mail: hradecka@spschbr.cz

Konzultační hodiny:  

úterý  7.10 – 7.55           

středa 7.10 – 7.55    

 

Směrnice pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (.PDF)