SPSCHB

Základní údaje

Název školy:

Adresa:

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Vranovská 65, 614 00 Brno-Husovice

tel.: recepce - 545 544 411, ředitelna - 545 544 414
fax.: 545 574 597

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,  601 82 Brno
Zřizovací listina: č.j. 20/26 s účinností od 1. 7. 2015

E-mail:

IZO:

IČO:

skola@spschbr.cz

0621 572 64

621 572  64, příspěvková organizace

Typ školy:

střední škola, zahájení činnosti 1. 9. 1951
ID datové schránky 26bhkma
Forma a druh studia: denní čtyřleté ukončené maturitní zkouškou
Ředitel školy Ing. Vilém Koutník, CSc.
jmenován do funkce dekretem MŠMT ČR č.j. 21 095/96-61 s účinností od 1. 8. 1996
poslední potvrzení ve funkci č.j. 19 633/99-26 ze dne 19. 4. 1999
další potvrzení na pracovní místo ředitele na období 6 let jmenovala Rada Jihomoravského kraje s účinností k 1.8.2012
Zástupce ředitele: Ing. Irena Pavlíčková (pedagogická oblast), statutární zástupkyně ředitele, tel.: 545 544 419
Ing. Zdenka Kučerová (organizační oblast), tel.: 545 544 418
Kontaktní pracovník: Ing. Irena Pavlíčková 
Zveřejňování informací

Zveřejnění informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. (.PDF)

Pověřenec:

Ing. Zdena Kučerová  Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů (.PDF)

Směrnice pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem

Směrnice pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem (.PDF)

Organizační schéma SPŠCH Brno (.PDF)

Výroční zpráva o škole je k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy.