SPSCHB

Pavel Kučera

Ing. Pavel Kučera

Vzdělání:

 • VŠCHT v Pardubicích, obor: Technická fyzikální a analytická chemie
 • Doplňující pedagogické studium na Fakultě stavební VUT v Brně

Další významná osvědčení:

 • Zdravotník zotavovacích akcí (neomezená platnost)
 • Instruktor vodní turistiky
 • Instruktor cykloturistiky
 • Instruktor snowboardingu
 • ESOL Examinations – Preliminary English Test
 • FAO/IAEA workshop in Element Analysis and Quality Assurance – Švédský národníúřad pro potraviny - Uppsala
 • Další certifikáty a osvědčení získané v průběhu dlouhodobé praxe v analytických laboratořích a na SPŠCH

Aprobace:

 • chemie

Vyučovaný předmět:

 • analytická chemie

Aktivity v rámci školy:

 • garant předmětu Analytická chemie
 • správce laboratoře č. 8 - laboratoř instrumentálních analýz
 • vedoucí a konzultant prací SOČ
 • zajištění odborných exkurzí pro žáky
 • prezentace školy veřejnosti
 • demonstrační pokusy pro ZŠ
 • instruktor na cyklovodáckých a lyžařských kurzech

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • zkoušející a přísedící u maturitních zkoušek
 • podíl na zajištění praktických maturitních zkoušek

Odborná praxe v analytických laboratořích: celkem 27 let

 • Agrochemický podnik Modřice
 • TOS Kuřim
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Brno

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Projekt „Moderní trendy rozvoje chemie s ohledem na chemickou legislativu aevropské trendy“ (podíl na zajištění workshopů pro učitele ZŠ)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do ŠVP“ (tvůrce textů a lektor)
 • Projekt „Implementace e-learningových technologií do výuky v chemických abiologických laboratořích“ (tvůrce textů)
 • Projekt „Směrem k evropské úrovni“ (tvůrce textů do ANC)Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (tvůrce textů do ANC)
 • Projekt „Inkubátor mladých vědců – příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb vmladé generaci je budoucnost společnosti“ (zajištění inovace laboratoře č. 8 proinstrumentální analýzy)

Zapojení v odborných institucích:

 • Podíl na spolupráci s VUT, MU, MENDELU, Ústav analytické chemie AV ČR, SZPI,VÚSTAH, Sladařský ústav, aj.