SPSCHB

Luboš Holý

PhDr. Mgr. Luboš Holý

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor biochemie (2001, Mgr.)
 • Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor učitelství chemie pro SŠ (2001, Mgr.)
 • Pedagogická fakulta MU v Brně, rigorózní zkouška v oboru učitelství chemie (2006,PhDr.)
 • Pedagogická fakulta MU v Brně, studium pro výchovné a kariérové poradce (2006)

Další vzdělání:

 • Certifikovaná zkouška z anglického jazyka (2012, úroveň B2)
 • Koučink ve vzdělávání a výchově (certifikát, 2014)
 • Toxikologický kurz (certifikát, 2017)

Vyučované předměty:

 • chemie
 • biochemie
 • chemická laboratorní cvičení
 • mikrobiologie potravin
 • mikrobiologické rozbory potravin

Aktivity v rámci školy:

 • třídní učitel
 • odborné vedení prací SOČ
 • garant oboru Analýza potravin
 • garant předmětů (MBP, MRP, HTP)

Aktivity v oblasti maturitní zkoušky:

 • certifikovaný zadavatel MZ (+ PUP)
 • pravidelně předseda a místopředseda MZ

Publikační činnost:

 • HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Stigma duševního onemocnění a škola. InCONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1.vyd. Pedagogická fakulta MU Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University,2008. s. 145-151, 7 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 • HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Stigma of Mental Disorders and School. InCONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1.vyd. Pedagogická fakulta MU Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University,2008. s. 151-159, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 • HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Implementace problematiky duševních a behaviorálníchporuch do učiva Chemie na vyšším stupni gymnázií. In XXVII. mezinárodní kolokviumo řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky amanagementu, 2009. 5 s. ISBN 978-80-7231-650-2.
 • Holý, Luboš, Matuška, Radek. SP-A, SP-D and CC16 proteins in lung diseasesdiagnostics. Přehledový článek pro firmu Biovendor. 2010
 • ŠIBOR, Jiří a Luboš HOLÝ. Rámcový (školní) vzdělávací program ve vztahu kduševním a behaviorálním poruchám - Alzheimerova choroba. In XXV. mezinárodníkolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 61, 1s+CD ROM. ISBN 978-80-7231-228-3.
 • ŠIBOR, Jiří a Luboš HOLÝ. Školní vzdělávací program ve vztahu k duševním abehaviorálním poruchám. 2006.
 • HOLÝ, Luboš a Jiří ŠIBOR. Biochemie duševních a behaviorálních poruch ve vztahuk rámcovým vzdělávacím programům pro základní a gymnaziální vzdělávání. InAktuální otázky výuky chemie 15. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 299-302, 4 s. ISBN 80-7041-511-8.
 • HOLÝ, Luboš, Jiří ŠIBOR a Olga REZÁKOVÁ. General (School) EducationalProgram in Connection with Mental and Behavioral Disorders STRESS. In School andHealth 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 227-255, 28 s. ISBN 978-80-7315-119-5.
 • Luboš HOLÝ, Jiří ŠIBOR a Olga REZÁKOVÁ. RÁMCOVÝ (ŠKOLNÍ)VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE VZTAHU K DUŠEVNÍM A BEHAVIORÁLNÍMPORUCHÁM STRES. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 94-105,12 s. ISBN 80-7315-119-7.
 • Překlady odborných textů do anglického jazyka z chemie a biochemie v rámciprojektu „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“, SPŠCH Brno, 2014
 • Holý Luboš v rámci kolektivu autorů: Metodika koučování pro pedagogy středníškoly. SPŠCH Brno, Brno, 2014
 • Holý Luboš, Hradecká Darina. Aplikace koučinku ve vzdělávání a výchově, sborníkz konference ICOLLE, Brno, 2014
 • Holý. L. How does the cell work? Brno: Tribun EU, 1. vydání, 2015
 • Holý, L. How does the genetic information work? Brno: Tribun EU, 1. vydání, 2015
 • Holý, L. How does the tissue work? Brno: Tribun EU, 1. vydání, 2015
 • Holý, L. Kariérové poradenství na Střední průmyslové škole chemické Brno. Abstraktna konferenci ICOLLE, 2017

Zapojení v projektech financovaných EU:

 • Aplikace koučinku na škole (absolvent kurzu koučování)
 • Projekt „Integrace odborného anglického a německého jazyka do výukypřírodovědných předmětů“ (překlad textů do chemie a biochemie)
 • Projekt „Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výukychemie na základních školách“ (metodik, lektor a tvůrce textů pro žáky ZŠ)
 • Projekt EU peníze středním školám – Směrem k maturitní zkoušce (Šablony) (tvůrcešablon do předmětu MBP a MRP)
 • Projekt „Inkubátor mladých vědců – příprava žáků pro budoucí vědeckou dráhu aneb vmladé generaci je budoucnost společnosti“ (zajištění inovace laboratořemikrobiologie)
 • Projekt KAP: „PolyGram – Podpora kariérového poradenství
 • Projekt „Světová škola“ – lektor pro seniory
 • Projekt „Mendelova interaktivní škola genetiky“ – koordinátor spolupráce s partnery, lektor, autor odborných textů