SPSCHB

Postup při vyřizování žádostí

Postup při vyřizování žádostí o poskytování informace

Pracovník určený k poskytování informací (dle zákona č. 106/1999 Sb.):

 • Ing. Irena Pavlíčková, zástupkyně ředitele školy pro pedagogickou oblast,
 • Tel.: 545 544 419,
 • E-mail: pavlickova@spschbr.cz

Podání žádosti

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doručení osobní, poštou, faxem, elektronickou poštou apod.). Ústní žádost lze vyřídit ústně s výslovným souhlasem žadatele. Trvá-li na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání žádosti v písemné formě. Pokud žádost nesměřuje vůči škole, je mimo působnost školy nebo není zřejmé, kdo ji podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. V tom případě nepodléhá evidenci.

Evidence žádost

Kancelář školy vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace. Tato evidence obsahuje:

 • datum doručení žádosti, číslo jednací,
 • jméno, příjmení a adresu žadatele,
 • datum vyřízení žádosti

Vyřizování žádosti

Pověřený pracovník poskytne žadateli požadovanou informaci do 15 dnů ode dne jejího doručení, případně upřesní. O formě vyřízení žádosti rozhoduje pověřený pracovník. Patnácti denní lhůtu lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, pokud je vyhledání a sběr požadovaných informací časově náročný nebo je nutná konzultace s jiným orgánem. V tom případě je povinností pověřeného pracovníka písemně informovat žadatele o důvodech prodloužení lhůty a to před uplynutím původní lhůty (15 dnů).

Omezení práva na poskytnutí informace

Pověřený pracovník nesmí poskytnout informaci, která:

 • je v souladu se zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů a zákonem č. 412/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, označena za utajovanou skutečnost, ke které žadatel nemá oprávněný přístup.
 • vypovídá o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě, rodinných příslušnících a majetkových poměrech, pokud tak nestanoví zvláštní zákon (např. § 8 odst.1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o  soustavě ZŠ, SŠ a VOŠ, § 9 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě) nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Jestliže dotčená osoba nežije, lze informaci o ní poskytnout jen za předpokladu, že bude zachována její lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno její dobré jméno. (Ochranu soukromí a osobnosti fyzické osoby poskytují také zvláštní zákony, např. zákon č. 256/1995 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, občanský zákoník. Požadavky na ochranu a soukromí stanovené těmito zvláštními předpisy jsou v zásadě do zákona č. 106/1999 Sb. převzaty.)
 • je označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Za porušení obchodního tajemství se nepovažuje poskytnutí informací týkajících se rozsahu a příjemce prostředků ze státního rozpočtu (výše neinvestičních výdajů a investičních výdajů přidělených jednotlivým školám, předškolním a školním zařízením apod.).
 • byla získána od osoby, které informační povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí (jedná se o informace, které ŠÚ, ČŠI či ředitel školy získal od osob v souvislosti s plněním svých úkolů, které ovšem překračují zákonný rozsah sdělení nutný pro plnění těchto úkolů a přitom nejsou chráněny podle odst. 2 a 3).
 • se týká probíhajícího trestního řízení, rozhodovací činnosti soudů nebo poskytnutí ochrany duševního vlastnictví. (Zejména ochrana podle zákona č. 121/2000  Sb., autorský zákon. Ochrana podle tohoto zákona je poskytována dílům literárním, vědeckým a uměleckým, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora. Takové dílo nelze poskytnout jiné osobě, zveřejnit či jinak s ním nakládat bez souhlasu autora. Autorská ochrana není poskytována informacím obsažených v dílu, ale pouze dílu jako takovému. V rámci resortu se tato ochrana týká např. individuálně schválených učebních dokumentů soukromých škol a projektů žadatelů o poskytnutí dotace.)

Pokud škola zcela odmítne žadateli poskytnout informaci, vydá o tom rozhodnutí, které musí obsahovat:

 • název a sídlo školy,
 • č.j. a datum vydání rozhodnutí,
 • označení žadatele,vlastní výrok rozhodnutí,
 • důvod zamítnutí poskytnutí informace,poučení o odvolání,
 • vlastnoruční podpis statutárního zástupce (ředitele školy),
 • jméno, příjmení a funkce pověřeného pracovníka.

Sazebník úhrad skutečných nákladů spojených s poskytnutím informace

 • osobní náklady: účtují se skutečné mzdové náklady pracovníka vyhledávajícího informace, (vychází se z průměrné hodinové mzdy)
 • věcné náklady: pořízení kopie celkem (3 Kč za stránku), CD (16 Kč), poštovné dle tarifů

Způsob úhrady

Částky stanovené sazebníkem jsou splatné do 3 pracovních dnů na základě složenky, kterou vystaví kancelář školy nebo v hotovosti na základě příjmového dokladu přímo v kanceláři školy.Úhrada nákladů spojených s poskytováním požadovaných informací je příjmem školy.