SPSCHB

Postup při vyřízování stížností

Směrnice k vyřizování stížností

Tato směrnice stanoví postup Střední průmyslové školy chemické, Brno, Vranovská 65 při vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, včetně dalších stížností, při jejichž vyřízení nelze výše uvedené ustanovení správního řádu uplatnit.

Postup při vyřizování stížností

1. Přijímání stížností

Stížnost doručená do školy poštou přijímá asistentka ředitele školy Zdeňka Komárková, která je pověřena evidencí pošty.
Stížnost doručenou osobně přijme zástupkyně ředitele školy Ing. Zdenka Kučerová, a to zpravidla v písemné podobě.
O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení.Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných elektronickou cestou a u stížnostíanonymního stěžovatele.
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době.Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než ješkola, postoupí ředitelství školy těmto orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 30 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 30 dnů ode dne přijetí.

2. Evidence stížností

Evidence všech stížností se vede centrálně na sekretariátu školy v Knize stížností.

Úřední evidence stížností obsahuje:

 • datum podání, věc a přidělené číslo jednací,
 • jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
 • označení organizace nebo osoby, proti které stížnost směřuje,
 • předmět stížnosti,
 • kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení,
 • výsledek šetření a opatření ke zjednání nápravy,
 • datum vyřízení stížnosti, příp. prodloužení termínu pro vyřízení stížnosti,
 • údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyřizování stížností

3.1 Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni:

 • prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahu, hospodárně a v určených lhůtách,
 • objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
 • výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná,
 • o výsledku šetření informovat stěžovatele,
 • u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
 • spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření zapsat do evidence.

3.2 Opakovaná stížnost bude ředitelstvím školy přezkoumána formálně a věcně a bude ověřeno, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována.

3.3 Stížnosti, které spadají do působnosti správního řádu – zákon č. 500/2004 Sb., správní řádse řeší podle postupu, který je v něm uveden.

4. Lhůty k vyřízení stížnosti

Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu lze prodloužit jen  ve výjimečných případech. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn.
Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebnák odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.
O došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin zjištěnýchzávad a s uvedením opatření provedených k nápravě zpracovává dvakrát ročně zástupkyně 

5. Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Jedná se zejména o následující normy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění,
 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění,
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři,
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

6. Závěrečné ustanovení

 • 6.1 Dohled nad správností postupu při vyřizování stížnosti ve smyslu tohoto pokynu provádí ředitel školy.
 • 6.2 Ředitel seznámí s touto směrnicí všechny své zaměstnance.
 • 6.3 Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014.

Ing. Vilém Koutník,
CSc.ředitel školy