SPSCHB

Středoškolská odborná činnost

38. ročníku SOČ

Co je to SOČ?

Účast v SOČ

Obhajoba práce

Jak psát odbornou práci

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil již 38. ročník Středoškolské odborné činnosti. Školní kolo proběhlo ve dnech 15. – 19. února 2016 za účasti 106 studentů, kteří obhajovali 63 prací v následujících oborech 02 - Fyzika, 03- Chemie, 04 - Biologie, 06 - Zdravotnictví, 07 - Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí, 12 - Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie, 14 - Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a 16 - Historie.

Městského kola se zúčastnilo 29 žáků s 19 pracemi. Městské kolo proběhlo 23. března 2016 na Gymnáziu T. Novákové v Brně. Do krajského kola, které se konalo 13. května 2016 na Gymnáziu třídy kp. Jaroše v Brně, z městského kola postoupilo 10 prací (13 žáků). Následně dvě práce byly navrženy na postup na celostátní přehlídku. Celostátní přehlídka SOČ se uskutečnila ve dnech 17. – 19. června 2016 v Hradci Králové. Na celostátní přehlídce v oboru Chemie se žáci Jiří Martenek a Martin Zapletal umístili na 4. místě s prací: „Studium termodynamických a kinetických vlastností komplexotvornosti cyklodextrinů v léčivech“. Dále získali zvláštní cenu: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži. V oboru Ochrana a tvorba životního prostředí žák Matěj Chytrý s prací „Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny“ získal 1. místo a následující ceny: Cenu MŠMT, Cenu CZ.NIC, Cenu Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Cenu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. a Nadačního fondu J. Heyrovského "NANOškola 2016", Cenu Národního centra pro mladé chemiky a Cenu Českého svazu vědeckotechnických společností.

 

Výsledková listina - školní kolo

Obor 02 Fyzika

Umístění autořiPráceBodů
1. místo – Dan Prokop, 3. C
Elektrochemické vlastnosti oxidu titaničitého
65 bodů

 

Obor 03 Chemie

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Roman Porazil, Ria Collinsová, 4. B
Krystalizace sekvenčně unikátního proteinu z žampionu dvouvýtrusého
75 bodů
2. místo
Martin Zapletal, Jiří Martenek, 4. D
Studium termodynamických a kinetických vlastností komplexotvornosti cyklodextrinů v léčivech
74 bodů
3. místo
Tomáš Gazárek, 2. A
Prostup biologicky aktivních látek přes membrány simulující lidskou kůži
73 bodů
4. místo
Petr Kuna, Dominik Bruzl, 4. A
Povrchové mapování pomocí plazmové spektrometrie s využitím laseru
71 bodů 
5. místo
Lukáš Zezula, 3. D
Charakterizace hydroxyethylcelulózy 
69 bodů 
6. místo
Anna Hanzlíková, Sabina Jarošová, 3. D
Vlastnosti nanočástic a nanovláken na bázi PHA v kosmetice a potravinách
65 bodů 
7. místo
Marek Hutira, 2. A   
Vyvinutí metody ke stanovení rychlosti destabilizace emulzí a suspenzí
64 bodů 
8. místo
Petr Novotný, Radek Chmelař, 4. A
Vývoj a optimalizace metody pro stanovení UV stabilizátorů v polykarbonátech 
63 bodů 
9. bodů
Karolína Marková, 4. C, Michaela Flídrová, 4. D 
Stanovení rezidui léčiv v připravených vzorcích
57 bodů 
10. místo
Pavlína Kopecká, Veronika Hermanová, 4. A

Stanovení aditivních látek ve víně
56 bodů 

11. místo
Šárka Valentová, Jaroslav Souček, 3. A

Varovný senzor pro bezpečnější opalování
55 bodů 
12. místo
Petr Burša, 4. C 
Hydrolytická stabilita a morfologie porézních biomateriálů na bázi proteinů
48 bodů 
13. místo
Jan Durďák, 4. C
Mikrovlnné záření využitelné v syntéze
44 bodů

14-15. místo
Jana Hudcová, 4. A
David Čarný, Michaela Fišerová, 4. B

Stanovení obsahu kyseliny acetylsalicylové v léčivech

Chemický budík aneb kouzlo a půvab vybraných chemických reakcí

44 bodů
16. místo
 David Lebeda, Lukáš Griáč, 4. A
Reakce organohlinitých sloučenin s fluoračními činidly
41 bodů
17-18. místo
Nikol Horáková, Jitka Maňáková, 4. B
Josef Láníček, Pavel Macháček, 4. C
Pitná voda
Porovnání různých metod pro stanovení dusičnanů v zelenině
25 bodů
19. místo
Adam Falešník, Marek Jagoš, 4. A 

Stanovení kyseliny fosforečné v kolových nápojích 
0 bodů


Obor 04 Biologie

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Alena Menšíková, Štěpánka Pecenová, 3. C

Kvalita proteinu u vybraných vegetabilních a animálních komodit


69 bodů
2. místo
Jana Juřicová, Dominik Macháček, 4. A
Využití metod molekulární biologie k určení pohlaví u ptáků – Natočení instruktážního videa
68 bodů
3. místo
Tereza Šrolerová, Martin Bednařík, 3. C
Studium transkripčních faktorů genů zodpovědných za netradiční zbarvení pšenice
58 bodů
4 . místo
Martina Vrzalová, Michal Vytlačil, 4. C
Vliv záření na vývoj prvoků
50 bodů
5. místo
Kateřina Ňorková, Olga Kovářová, 3. D 

Léčivé rostliny na bělokarpatských loukách dříve a nyní

42 bodů
6. místo
Veronika Holcová, Nela Schallenbergerová, 4. D 

Geneticky modifikované organismy - spása nebo hrozba?
48 bodů
7. místo
Anna Hrubá, 4. C 

Didaktický materiál dvouděložných rostlin
 24 bodů
8.místo
Lukáš Němčanský, Karolína Říkovská, 4. A 

Charakteristika jednoděložných a dvouděložných rostlin
20 bodů

Obor 06 Zdravotnictví

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Tereza Kučerová, 4. D
Hodnocení fyzikálně-chemických vlastností látek ze skupiny léčiv působících na kardiovaskulární systém
64 bodů
2 . místo
Karolína Citterbardová, Kateřina Kovářová, 3. D


In silico predikce ADMET vlastností nových inhibitorů aminopeptidáz a experimentální stanovení logaritmu P pomocí kapalinové a tenkovrstvé chromatografie na reverzní fázi

59
bodů

3. místo
Lenka Rusňáková, Denisa Valentová, 4. D
Stanovení obsahu železa v léčivech
55
bodů
4. místo
Petr Kovář, Jan Svoboda, 4. D
Interakce rostlinného alkaloidu chelilutinu s DNA sledované pomocí fluorescence a dalších technik
48
bodů
5. místo
Vít Pereles, Nela Tichavská, 4. B
Potravinové alergie
32
bodů


Obor 07 Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Jan Bednář, 3. B
Stanovení ergotových alkaloidů
74 bodů
2. místo
Jiří Ludvík, 3. B
Stanovení morfinu v makovině
69 bodů
3. místo
Filip Slovák, Eliška Lipovská, 3. A
Monitoring rtuti ve vybraných produktech z mořských ryb v tržní síti ČR
65 bodů
4. místo
Michaela Nerádová, Tereza Novotná, 3. B
Sledování mikrobiologické kvality masných výrobků
64 bodů
5. místo
Ludmila Chromá, 2. A
Využití polymerázové řetězové reakce pro detekci zdraví prospěšných bakterií v mléčném výrobku
63 bodů
6. místo
Adam Šurýn, 3. B
Texturní vlastnosti rybího masa a jeho výrobků
62 bodů

7. místo
Lea Bartoňová, Monika Erösová, 3. B
 
Mikrobiologický rozbor sýrů v průběhu skladování
61 bodů
8. místo
Zdeněk Veselý, 3. D, Martin Zapletal, 3. A  
Stanovení reziduí inhibičních látek v mase drůbeže a mikrobiologie drůbežího masa
60 bodů
9. místo
Aneta Procházková, Barbora Cvrčková, 3. B
 
Ořechy jako zdroj významných nutrientů a stanovení jejich obsahů metodou AAS
59 bodů
10. místo
Marek Polák, 3. D 
Stanovení těžkých kovů v krmivech
57 bodů 
11. místo
Petr Varmuža, Michal Hocek, 4. B
Monitoring esterů kyseliny ftalové v obalech masných výrobků
56 bodů 
12. místo
Zuzana Hromková, Hana Večeřová, 4. D
 
 Esenciální prvky v potravních doplňcích
50 bodů 
13. místo
Zahraa Muhanad Ahmed, Kateřina Ocásková, 3. B
Rozdíl spektra mastných kyselin u vybraných vegetabilních a animálních komodit
46 bodů
14. místo
Lukáš Masařík, Šimon Grůza, 4. B
Výukové materiály do předmětu Hygiena a technologie potravin
43 bodů
15. místo
Jaromír Havlík, Jiří Vlach, 3. C

Stanovení celkového obsahu polyfenolů ve vybraných druzích luštěnin
33 bodů


Obor 08 Ochrana a tvorba životního prostředí

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Matěj Chytrý, 2. C

Porovnání diversity malakofauny přírodní rezervace U Nového hradu na Blanensku a přilehlé zříceniny
72 bodů
2. místo
Jan Sedláček, 4. A

Analýza aniontů v městském aerosolu
71 bodů
3. místo
Štěpán Bahenský, Jiří Kryl, 3. C

Hodnocení toxicity sinic za pomoci bakteriálních bioluminiscenčních testů
69 bodů
4. místo 
Jiří Doležel, 2. A 
Vliv těžkých kovů na myceliární růst mikroskopické houby Fusarium oxysporum 68 bodů
5-6. místo
Jan Vespalec, Roman Jurnečka, 3. A
 Lucie Pozděnová, 3. D

Sledování nonylfenolu jako degradačního produktu tenzidů ve vodách

Posouzení znečištění vypouštěných odpadních vod z ČOV na vybraných lokalitách

67 bodů
7. místo 
Lukáš Slaný, Kristýna Žitňáková, 4. D 

Stanovení betablokátorů v povrchových vodách

66 bodů
8. místo
Filip Karásek, Martin Siegl, 3. A 

Národní park Podyjí

62 bodů
9. místo

Dana Koblasová, Klaudie Adamíková, 4. B

Monitorování vybraných faktorů životního prostředí v oblasti Brněnské přehrady

61 bodů
10. místo
Lukáš Urbánek, David Volařík, 4. A 

Stanovení fosforečnanů v pracích a mycích prostředcích

59. bodů

Obor 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Lukáš Mašek, Patrik Pacal, 4. D
Příprava studijních materiálů pro výuku přírodovědných předmětů v anglickém jazyce
74 bodů

2. místo
Jakub Suský, 4. C 

Stavba a složení atomu – tvorba učebního textu
65 bodů
3.místo
Jan Beran, Gabriela Kadidlová, 4. C
Návrh výukové sady pro popularizaci optiky
62 bodů


Obor 14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času  

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Patrik Pacal, 4. D, Martin Benda, 4. C
Street Workout
75 bodů

Obor 16 Historie

Umístění autořiPráceBodů
1. místo
Jaromír Havlík, 3. C
 Sarajevský atentát a počátek 1. světové války na stránkách deníku Rovnost
70 bodů

Ing. Zdenka Kučerová